Below are the street names for postcode 8724
Postcode Street name Municip. District
8724 Agnooumenon Kritou Tera Pafos